Je bent hier:

Stephan Hausner

2-Daagse workshop Systemische kijk op gezondheid en ziekte

English version follows below


Wie is Stephan Hausner

Stephan Hausner (Duitsland), aanvankelijk opgeleid als heilpraktiker (Duits paramedisch diploma)  met als specialisatie homeopathie, osteopathie, lichaamsenergieën. Hij studeerde ook tal van humanistische psychotherapieën.

In 1993 deed hij zijn eerste opleidingen bij Bert Hellinger en specialiseerde zich daarna verder in het opstellen van zieke. Met de meest merkwaardige resultaten. Die kan je lezen in zijn boek. Het werk van Stephan Hausner is uniek. Iemand met medische achtergrond,  die zich al zoveel jaar zo verdiept heeft op wat is de verborgen onderstroom van ziekte.Wat doet Stephan Hausner

Stephan Hausner is een internationaal opsteller van ongeëvenaard niveau. Hij  reist de hele wereld af om zijn expertise te delen, is uniek in zijn werkwijze en zijn onderwerp.
Stephan is een aanrader voor iedereen die met opstellen bezig is en zich verder wil professionaliseren. Daarnaast is de workshop ook  boeiend voor gezondheidswerkers algemeen, klassiek, alternatief, complementair.
Deze dagen leer je dat er nog andere efficiënte wegen zijn om met ziekte en gezondheid van uw klanten om te gaan.
Stephan leert je heel breed kijken naar de mens die ziek is en zijn symptomen.

Opstellingen kan je combineren met gelijk welke andere geneeswijze (klassiek of alternatief). Stephan haalt zonder moeite de verborgen onderstroom of dynamiek naar boven, meestal uit het familie systeem. Wat helder is en wat gezien kan worden kan ook begrepen worden, afgewerkt, bijgestuurd, losgemaakt. Met als gevolg erkenning en diepe vrede, positieve veranderingen in het ziekte beeld,  medicatie die zijn werk ineens wel kan doen, diverse effecten die herstel teweegbrengen.

www.stephan-hausner.de

Praktische informatie

Wanneer? 24/25 september 2020

Mogelijkheid tot VROEGBOEK KORTING wordt snel meegedeeld !!!

Waar? School van Ayurveda, Molenaarsstraat 111-45, 9000 Gent

Prijs? €450  | inclusief deelname aan de 2-daagse workshop, vegetarische lunch, dranken & versnaperingen.
Vroegboekkorting vóór 30 juni betalen = €400

Korting? Tot 30% korting met de KMO portefeuille

Inschrijven? Bevestig je deelname via info@lies-ameeuw.com. Je inschrijving is definitief na ontvangst van betaling op het rekeningnummer: BE25 7380 0812 4982. Graag vermelding 'naam + Stephan Hausner'.
Maximum 50 deelnemers

 

 

English version

2-day workshop | Systemic view on health and illness


 

Who is Stephan Hausner

Stephan Hausner (Germany), initially trained as a Heilpraktiker (German paramedical diploma) with a specialization in homeopathy, osteopathy, body energies. He also studied numerous humanistic psychotherapies.

In 1993 he did his first training with Bert Hellinger and then specialized further in the constellation of sick people. With the most remarkable results. You can read that in his book. The work of Stephan Hausner is unique. Someone with a medical background who has been so immersed in what is the hidden undercurrent of illness for so many years.

 

 

 

What does Stephan Hausner do?

Stephan Hausner is an international author of unrivaled levels. He travels around the world to share his expertise, he is unique in his working methods and his subject.
Stephan is a must for anyone who is working with constellations and wants to further professionalize. In addition, the workshop is also fascinating for health professionals in general, classical, alternative, complementary.
These 3 days, you learn that there are other efficient ways to deal with the illness and health of your customers.
Stephan teaches you to look very broadly at the person who is sick and his symptoms.

You can combine setups with any other medicine (classic or alternative). Stephan effortlessly brings out the hidden undercurrent or dynamics, usually from the family system. What is clear and what can be seen can also be understood, finished, adjusted, detached. As a result recognition and deep peace, positive changes in the disease picture, medication that suddenly does its job, various effects that bring  recovery.

www.stephan-hausner.de

Practical information

 

When? will follow soon

Where? School of Ayurveda, Molenaarsstraat 111-45, 9000 Gent

Price? €450 will follow soon | incl. participation 2-day workshop, vegetarian lunch, drinks & refreshments
Early booking discount before the end of june €400

Register? Confirm your participation viainfo@lies-ameeuw.com. Your registration is final after receipt of payment on the account number: BE25 7380 0812 4982. Please mention 'name + Stephan Hausner'.

Maximum 50 participants.